بر اساس دستورالعمل مجوز مشاغل خانگی، متقاضیان و واجدین شرایط می توانند درخواست خود جهت دریافت مجوز مشاغل خانگی را به ادارات جهاد
کشاورزی منطقه ارسال نمایند. پس از آن، جهادکشاورزی از معاونت غذا و دارو دانشگاه استعلام نموده و معاونت غذا و دارواستعلام درخواستی را به معاونت
امور بهداشتی ارسال می نماید .کارشناسان بهداشت محیط مطابق دستورالعمل وچک لیست از مکان مورد نظر بازدید نموده و در نهایت پاسخ استعلام درخواستی ارسال می گردد،

مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی

۱. تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح
۲. تصویر برابر اصل شده تصدیق ثبت نام تجاری از اداره ثبت شرکتها و علائم صنعتی
( ۳. تعهد و سوگندنامه مدیر عامل/مؤسس/مؤسسین واحد (پیوست شماره ۳
( ۴. تکمیل فرم درخواست مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی (پیوست شماره ۴
۵. اصل فیش واریز هزینه های مربوط به مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰ ریال به شماره حساب
۲۱۷۳۵۲۹۰۰۱۰۰۰ سیبا بانک ملی


نظرات