شرط پذیرش ذخیره مطالباتی مشکوک الوصول

 

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

 

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

 

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.