حکم صدور چک بلامحل

-حکم اول:  تخلف در صدور حکم توسط صادر کننده. 

-حکم دوم:  صدور حکم بابت دریافت وجه چک به همراه هزینه های احتمالی,  شامل هزینه دادخواست,  هزینه تمبر مالیاتی, هزینه وکیل,  خسارت تأدیه و تأخیر (حسب مقررات بانک مرکزی ) و.. 

✔️درحالت اول به لحاظ قانونی,  جنبه کیفری به خود میگیرد,  و در نتیجه رأی به محکومیت وی صادر خواهد شد.  انجام این عمل مرحله اول دادرسی است. 

✔️در مرحله دوم دادرسی,  دارنده چک برای احقاق حق خود,  از دادگاه تقاضای تأمین وجه چک برگشتی را می کند و پس از محکوم شدن صادرکننده چک در صورت نداشتن وجه آن,  تامین اموال بلامعارض برای ذی نفع از طریق دادگاه انجام خواهد شد. 

✔️در صورت عدم پرداخت بدهی,  بنابه درخواست مال باخته,  اجرای احکام, دادخواست توقیف اموال را صادر می نماید. 

✔️حال اگر متهم پشتوانه لازم جهت قرار تامین نداشته باشد,  و دادگاه رأی به محکومیت وی (خوانده ) داده باشد,  طلبکار یا ذی نفع از بخش اجرای احکام دادگاه برای صادر کننده چک,  تقاضای زندان می کند.