مقالات حقوقی

مجازات کپی برداری از اختراع
مجازات کپی برداری از اختراع

در صورتی که اختراع و شرکت ثبت شده باشد سوء استفاده و هرگونه کپی برداری از آن جرم میباشد و برای فرد نیز مجازات در نظر گرفته خواهد شد. طبق ماده ۶۱قانون ثبت اختراعات در صورتی که با علم وعمد باشد جرم است و علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی محکوم می شود

ادامه مطلب


1/127